• open panel

Photos

Trang chủ | Thư ngỏ | Hình ảnh | Danh sách người nhận | Danh sách quyên góp | Hình thức quyên gópEnglish

 

VEFFA Scholarship 2017

[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_5-nha-3_nguyen-duc-nhan_li-nhan-tong_bac-ninh.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_5-nha-2_nguyen-duc-nhan_li-nhan-tong_bac-ninh.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_5-nha-1_nguyen-duc-nhan_li-nhan-tong_bac-ninh.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_can-gio-2.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_can-gio1.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_can-gio3.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_img_1900.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_img_1901.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_img_1902.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_img_1941.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_img_1945.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_img_1947.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_img_1951.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_img_1952.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_img_1954.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_lanh_ha-giang-2.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_lanh_ha-giang1.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_nhabich.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_nhabich2.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_nhan_bac-ninh-1.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_nhan_bac-ninh-2.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_vaonhaduy.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_bich.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_tuyen_bame.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2017/thumbs/thumbs_duongvaonhaduy.jpg]

VEFFA Scholarship 2016

[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_tran-hoang-linh.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_trao-hoc-bong-em-lanh.png]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_nguyen-thi-tuong-vy.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_nguyen-thi-anh-ngoc_3.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_nguyen-thi-anh-ngoc_2.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_nguyen-thi-anh-ngoc.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_nguyen-thanh-phuong.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_nguyen-thanh-phuong-2.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_nguyen-ho-tuan-canh_1.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_nguyen-ho-tuan-canh.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_img_6270.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_img_1047.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_img_1042.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_img_1041.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_img_1016_tuan-canh.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_img_1011_tran-hoang-linh.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_img_1008_thanh-phuong.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_img_0991_ngoc-anh.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_img_0982.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_img_0673.jpg]

VEFFA Scholarship 2015

VEFFA Scholarship 2014

[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_4049.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_4041.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_4035.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_4027.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0827.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0823.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0815.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0819.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0811.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0807.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0796.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0792.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0789.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0785.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_dsc04425.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_dsc04423.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_dsc04421.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_dsc04417.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_dsc04419.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0786.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_dsc04416.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0799_0.jpg]

VEFFA Scholarship 2013

[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3730.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3733.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3734.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3735.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3736.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3737.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3740.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3741.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3743.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3745.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3746.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3747.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3748.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3749.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3752.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3754.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3755.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3757.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3759.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3760.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3762.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3763.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3765.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3767.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3768.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3769.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3772.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3773.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3777.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3779.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3782.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3785.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3786.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3788.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3789.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3793.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3794.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3796.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3797.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3798.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3800.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3801.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3803.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3805.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3808.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3809.jpg]

Số tiền đã quyên góp được đến ngày 07 tháng 06 năm 2018: $4063


 

Hãy chung tay giúp các em học sinh nghèo hiếu học Việt Nam bằng cách chia sẻ trang web này tới bạn bè của các bạn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Leave a Comment

© 2018 VEF Fellows and Scholars Association
Powered By DynamiX