• open panel

Photos

Trang chủ | Thư ngỏ | Hình ảnh | Danh sách người nhận | Danh sách quyên góp | Hình thức quyên gópEnglish

 

VEFFA Scholarship 2016

[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_tran-hoang-linh.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_trao-hoc-bong-em-lanh.png]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_nguyen-thi-tuong-vy.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_nguyen-thi-anh-ngoc_3.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_nguyen-thi-anh-ngoc_2.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_nguyen-thi-anh-ngoc.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_nguyen-thanh-phuong.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_nguyen-thanh-phuong-2.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_nguyen-ho-tuan-canh_1.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_nguyen-ho-tuan-canh.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_img_6270.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_img_1047.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_img_1042.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_img_1041.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_img_1016_tuan-canh.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_img_1011_tran-hoang-linh.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_img_1008_thanh-phuong.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_img_0991_ngoc-anh.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_img_0982.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2016/thumbs/thumbs_img_0673.jpg]

VEFFA Scholarship 2015

VEFFA Scholarship 2014

[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_4049.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_4041.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_4035.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_4027.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0827.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0823.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0815.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0819.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0811.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0807.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0796.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0792.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0789.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0785.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_dsc04425.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_dsc04423.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_dsc04421.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_dsc04417.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_dsc04419.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0786.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_dsc04416.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2014/thumbs/thumbs_img_0799_0.jpg]

VEFFA Scholarship 2013

[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3730.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3733.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3734.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3735.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3736.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3737.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3740.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3741.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3743.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3745.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3746.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3747.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3748.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3749.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3752.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3754.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3755.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3757.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3759.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3760.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3762.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3763.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3765.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3767.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3768.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3769.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3772.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3773.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3777.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3779.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3782.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3785.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3786.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3788.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3789.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3793.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3794.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3796.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3797.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3798.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3800.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3801.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3803.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3805.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3808.jpg]
[img src=http://www.veffa.org/main/wp-content/flagallery/veffa-scholarship-2013/thumbs/thumbs_img_3809.jpg]

Số tiền đã quyên góp được đến ngày 8 tháng 7 năm 2017: $4685


 

Hãy chung tay giúp các em học sinh nghèo hiếu học Việt Nam bằng cách chia sẻ trang web này tới bạn bè của các bạn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Leave a Comment

© 2017 VEF Fellows and Scholars Association
Powered By DynamiX